728 x 90
728 x 90
728 x 90
728 x 90

הצבעת אי-אמון

הצבעת אי-אמון

הסקר החברתי של הלמ"ס שבדק גם את אמון הציבור במוסדות ובגופים שונים: 57% מהציבור אינם מביעים אמון באמצעי התקשורת - 31% "לא כל כך" ו-26% "בכלל לא"

57% מהציבור אינם מביעים אמון באמצעי התקשורת – 31% "לא כל כך" ו-26% "בכלל לא". 63% מהחרדים ו-40% מהדתיים מסרו שהם "בכלל לא" מאמינים באמצעי התקשורת, בהשוואה ל-17% מהחילוניים. כך עולה מלקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015 שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר בדק, בין היתר, את אמון הציבור במוסדות, בגופים ובארגונים שונים.

 

על -פי הסקר, 39% מהציבור מביעים אמון באמצעי התקשורת – מבוגרים יותר מצעירים: 35% מבני 44-20 ו-45% מבני 45 ומעלה. 40% מהיהודים נותנים אמון באמצעי התקשורת, השיעור יורד עם העלייה ברמת הדתיות: 15% מהחרדים, 21% מהדתיים, 42% מהמסורתיים ו-48% מהחילוניים נותנים אמון בכלי התקשורת.

 

שיעור העולים מבריה"מ (לשעבר) שעלו ב-1990 ואילך אשר נותנים אמון באמצעי התקשורת גבוה מהממוצע, 49%, לעומת 36% בקרב יוצאי אתיופיה.

 

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל בנושאי דיור, בריאות ובעיות בתפקוד יומיומי, דת ורמת דתיות, לימודים והשכלה, שימוש במחשב ובאינטרנט, תעסוקה, יציאה לנופש, קשרים חברתיים, פעילות התנדבותית, שביעות רצון מתחומים שונים ומצב רגשי, מצב כלכלי והכנסות. אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה בישראל בגיל 20 ומעלה. בחודשים אפריל-דצמבר 2015 רואיינו כ-7,100 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.2 מיליון איש בגילים האלה.
במסגרת הסקר נבחנים נושאים שונים בהרחבה, בשנת 2015 נבחנו הנושאים: עמדות כלפי שירותי ממשל, מעורבות אזרחית, אמון במוסדות, גופים וארגונים שונים במדינה ותחושות אפליה על רקע מין, גיל, לאום, מוצא וכד'.

 

תחושת אפליה

31% מהאוכלוסייה (כ-1.6 מיליון איש) בגיל 20 ומעלה בישראל חשו מופלים בשנה האחרונה, על רקע אחת מהסיבות: גיל, לאום, מוצא-עדה, דת-אמונה, מין, נטייה מינית או מוגבלות פיזית או נפשית.
15% מבני 20 מעלה (כ-780 אלף איש) הרגישו מופלים על רקע מוצא-עדה: 10% מהיהודים ו-30% מאלה שאינם יהודים. 18% מילידי בריה"מ (לשעבר) שעלו ב-1990 ואילך חשו אפליה, ובקרב יוצאי אתיופיה שיעור המדווחים על תחושת אפליה מגיע ל-70%.
13% (680 אלף איש) חשו מופלים על רקע דתם-אמונתם: 27% מהמוסלמים, 19% מהנוצרים, 20% מהדרוזים ו-10% מהיהודים. בקרב היהודים, תחושת האפליה מתחזקת ככל שעולה רמת הדתיות: 41% מהחרדים; 16% מהדתיים; 8% מהמסורתיים-דתיים; 5% מהמסורתיים לא דתיים ומהחילוניים חשו אפליה.
12% מהאוכלוסייה (כ-600 אלף איש) חשו מופלים על רקע לאום. השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב המוסלמים, 41%. בקרב יתר הדתות: 28% מהנוצרים ומהדרוזים ו-5% מהיהודים חשו מופלים על רקע לאום.
10% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה (כ-520 אלף איש) הרגישו מופלים על רקע גילם. שיעורים גבוהים יחסית נצפו בגיל 24-20 (14% חשו מופלים), בגיל 59-50 (13%) ובגיל 75 ומעלה (13%). בגיל 44-25, 7% חשו מופלים על רקע גילם.
7% חשו אפליה על רקע מינם. נשים חשות מופלות על רקע מינן יותר מגברים (11% מהנשים לעומת 3% מהגברים). כאחוז אחד מבני 20 ומעלה חשו אפליה על רקע נטייתם המינית.
4% חשו אפליה על רקע מוגבלות פיזית או נפשית, כ-198 אלף איש. בקרב אלה שדיווחו על בעיה אשר מפריעה להם בתפקוד יומיומי – 12% דיווחו כי הופלו על רקע זה, כ-123 אלף איש.

 

אמון בגופים ובמוסדות מדינה 

צה"ל

מבין המוסדות והגופים שאליהם מתייחס הסקר, צה"ל קיבל את אמון הציבור בשיעור הגבוה ביותר, 82%. גברים ונשים רוחשים אמון בצה"ל בשיעור דומה (83%-82%). יהודים נותנים אמון בצה"ל בשיעור גבוה יותר מאשר ערבים – 93% ו-32% בהתאמה.
בעלי תעודה אקדמית נותנים אמון בשיעור גבוה יותר מיתר האוכלוסייה (88% לעומת 79% בהתאמה).
בקרב היהודים, שיעור הנותנים אמון בצה"ל נע בין 72% בקרב החרדים ל-97% בקרב הדתיים (מהמסורתיים – 96% מביעים אמון בצה"ל ומהחילוניים – 94%).
59% מהציבור נותנים בצה"ל אמון "במידה רבה", והשיעור עולה עם הגיל: 52% מבני 44-20, 63% מבני 64-45 ו-73% מבני 65 ומעלה נותנים אמון בצה"ל "במידה רבה". 33% מהערבים מסרו שהם "בכלל לא" נותנים אמון בצה"ל (3% מהיהודים).

 

מבקר המדינה

במוסד מבקר המדינה מביעים אמון 60% מהציבור, 64% מהיהודים ו-41% מהערבים. בקרב היהודים, ככל שעולה רמת הדתיות יורד שיעור הנותנים אמון במבקר המדינה: 37% מהחרדים, 59% מהדתיים, 65% מהמסורתיים ו-73% מהחילוניים נותנים אמון במבקר המדינה. בקרב העולים מבריה"מ (לשעבר) שעלו ב-1990 ואילך, 52% מביעים אמון במבקר המדינה. 71% מבעלי תעודה אקדמית נותנים אמון במבקר המדינה, לעומת 56% מיתר האוכלוסייה.

 

מערכת המשפט

58% מביעים אמון במערכת המשפט: 60% מהיהודים ו-50% מהערבים. בקרב היהודים השיעור הולך וקטן עם ככל שעולה רמת הדתיות: 22% מהחרדים, 46% מהדתיים, 61% מהמסורתיים ו-70% מהחילונים נותנים אמון במערכת המשפט. מבין החרדים, כמעט מחצית – 47% – "בכלל לא" נותנים אמון במערכת המשפט (בהשוואה ל-18% מהדתיים ו-7% מהחילוניים). שיעור הנותנים אמון במערכת המשפט מקרב העולים מבריה"מ (לשעבר) שעלו ב-1990 ואילך (53%) נמוך מהשיעור בקרב כלל היהודים (60%), והשיעור בקרב יוצאי אתיופיה נמוך אף יותר (43%).
בעלי תעודה אקדמית נותנים אמון במערכת המשפט בשיעור גבוה יותר מיתר האוכלוסייה – 68% לעומת 54% בהתאמה.

 

 

אמון

אמון של בני 20 ומעלה בארגונים ובמוסדות מדינה, אחוזים, 2015. מקור: הלמ"ס

משטרת ישראל

53% מהציבור מביעים אמון במשטרת ישראל. 44% אינם מביעים אמון (26% "לא כל כך" ו-18% "בכלל לא"). יהודים נותנים את אמונם יותר מאשר ערבים (57% ו-34% בהתאמה), ומבוגרים יותר מאשר צעירים: 49% מבני 44-20, 55% מבני 64-45 ו- 61% מבני 65 ומעלה. בקרב היהודים, השיעור נע בין 52% מהחרדים לבין 61% מהמסורתיים אשר נותנים אמון במשטרה (56% מהדתיים ו-54% מהחילוניים). בקרב העולים מבריה"מ (לשעבר) שעלו ב-1990 ואילך, 60% מביעים אמון במשטרה, 34% אינם נותנים אמון ו-6% לא ידעו להשיב. בקרב יוצאי אתיופיה, 70% אינם נותנים אמון (30% נותנים אמון במשטרה או שלא ידעו להשיב).

 

ממשלת ישראל

פחות ממחצית מהאוכלוסייה, 40%, מביעים אמון בממשלת ישראל, 42% מהיהודים ו-28% מהערבים. 30% "לא כל כך" נותנים אמונם בממשלה, ו-27% "בכלל לא".
מבוגרים מביעים אמון יותר מצעירים: 36% מבני 44-20 ו-44% מבני 45 ומעלה. 27% מהאוכלוסייה אינם נותנים בכלל אמון בממשלה. בקרב היהודים, אלה שמגדירים את עצמם כדתיים או כמסורתיים-דתיים מביעים אמון בממשלה בשיעור גבוה יחסית – 60%, לעומת 29% מהחרדים ו-32% מהחילונים. 39% מהחרדים ו-32% מהחילוניים "בכלל לא" נותנים אמון בממשלה, לעומת 13% מהדתיים. שיעור העולים מבריה"מ (לשעבר) ב-1990 ואילך אשר נותנים אמון בממשלה (45%) דומה לממוצע בקרב היהודים (42%). בקרב יוצאי אתיופיה עומד השיעור על 48%.

 

הכנסת

38% מביעים אמון בכנסת ישראל, 40% מהיהודים ו-25% מהערבים. 58% אינם נותנים אמון בכנסת: 34% "לא כל כך" ו-24% "בכלל לא". מבוגרים מביעים אמון יותר מצעירים: 34% מבני 44-20 ו-42% מבני 45 ומעלה. בקרב היהודים: 24% מהחרדים מביעים אמון בכנסת (30% מהם "לא כל כך" ו-42% "בכלל לא" מביעים אמון), 48% מהמסורתיים ו-37% מהחילונים.

 

המפלגות

22% מהציבור מביעים אמון במפלגות, 24% מהיהודים ו-15% מהערבים. 35% מהציבור "לא כל כך" ו-35% נוספים "בכלל לא" נותנים אמון במפלגות. בקרב היהודים, שיעור הנותנים אמון במפלגות נע בין 21% בקרב החילוניים לבין 29% בקרב הדתיים.

 

 

1 תגובה

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

תגובות פייסבוק

השאר תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים ב- *

בטל תגובה

1 תגובה

  • פנים רבות לאפליה - עיתונות
    11 ביולי 2016 @ 12:05 am, 12:05 am

    […] מוגבלות פיזית או נפשית. כך עולה מלקט נתונים חדש מתוך הסקר החברתי 2015 שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר בדק, בין היתר, […]

    הגב

כנס אילת לעיתונות 2018

הרשמו לניוזלטר

קבלו מדי שבוע אל תיבת הדואר האלקטרוני שלכם מבחר כותרות, ידיעות, כתבות ומאמרים בנושאי תקשורת ועיתונות מהארץ ומהעולם.